(Bron: Actief, wo 28 feb 2018)

'Better wetter' leidt tot rietplantmeubels Actief logo

EARNEWALD - Als veen in Fryslân zo lang mogelijk behouden moet blijven, moet in delen van de provincie het waterpeil omhoog. Maar dan dreigt het economisch nut van zo'n gebied achteruit te gaan. Om dat te voorkomen, zijn er alternatieven nodig. Vandaar dat vorige week in Earnewâld de samenwerkingsovereenkomst 'Better Wetter' getekend is.

ActiefDat de handtekeningen donderdag gezet werden bij Meubelmakerij Wester in Earnewâld, was geen toeval. De meubelmakers Hindrik en Gjalt Wester kregen opdracht, van rietplanten meubels te (proberen te) maken. Dat is goed gelukt: een schommelstoel, drie zeer verschillende tafeltjes en nog wat (al verkochte) meubels zijn er prima van te maken, constateren ze.
"Wy hawwe der snein mei op in beurs stien yn Mantgum. Der wier aardich wat belangstelling. De earste meubels binne al ferkocht en der binne ek al opdrachten foar it meitsjen fan mear", vertelt Hindrik Wester.

Als veen oxideert door waterpeilverlaging, komen CO2 en methaan vrij, in Friesland zelfs meer dan door het autoverkeer wordt geproduceerd. Behoud van veen is volgens de betrokkenen ook van belang voor natuurbehoud, maar ook voor het vasthouden van CO2 en methaan in de bodem. Ook zijn er nu onvoldoende 'hoogwaterzones' beschikbaar die overtollig regenwater kunnen opvangen bij hevige regenval. Daarnaast is als gevolg van intensievere landbouw in het gebied de biodiversiteit sterk achteruitgegaan.

De partijen die samenwerken in 'Better Wetter' zijn: gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân, de Friese Milieufederatie, Stichting Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân.